กองร้อยนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สังกัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

การลาและการเยี่ยม ในห้วงฝึกภาคสนาม

กรณีจำเป็นที่ต้องแจ้งหน่วยฝึกก่อนการฝึกภาคสนาม ๓ วัน
          ๑. นศท. ที่มีปัญหาสุขภาพ มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการฝึกประจำสถานีต่างๆ ให้นำใบรับรองแพทย์มาส่งที่ ผกท.ธณัฏฐา  นาบุญ
ในวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการแจ้งหน่วยฝึกก่อนการฝึกภาคสนาม หากเลยวันที่กำหนด จะไม่ดำเนินการใดๆให้นักศึกษาทั้งสิ้น
      ๒. นศท. ที่มีภารกิจจำเป็นในเรื่องการสอบสัมภาษณ์ / สอบตรง / สอบโควตา มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ตรงกับห้วงการฝึก ให้ นศท. แจ้ง ผกท.ธณัฏฐา  นาบุญ เป็นรายบุคคล ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการแจ้งหน่วยฝึกก่อนการฝึกภาคสนาม หากเลย
วันที่กำหนด จะไม่ดำเนินการใดๆให้นักศึกษาทั้งสิ้น
      ๓. หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง นำส่ง ผกท. ธณัฏฐา  นาบุญ 
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

ข้อชี้แจงกรณีพิเศษ  (เป็นกรณีเฉพาะตัวบุคคลที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง)
๑.  การขอเปลี่ยนผลัดฝึกภาคสนาม และการรับรองผู้เจ็บป่วยกรณีฝึกภาคสนาม  ต้องทำหนังสือแจ้ง หน่วยฝึก  นศท.จทบ.รบ.  ก่อนผลัดที่จะเข้ารับการฝึก          ๓ วัน
๒.  การลา
         ๒.๑ การขออนุญาตลาของ นศท. ไม่เกิน ๑๕ ชม.  ส่งหนังสือล่วงหน้าก่อนเข้ารับการฝึก ๓ วัน  (กรณีนี้รวมถึงการลาไปสอบและหรือกิจกรรมของโรงเรียนด้วย)
        ๒.๒ การรับ-ส่ง นศท. ให้ ผกท. หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในสมุดรายงานของสิบเวรกองพันปกครอง
   ๓. การเยี่ยมนักศึกษา
        ๓.๑ ขอให้เป็นผู้ปกครองเท่านั้นไปเยี่ยม  เวลาเยี่ยมประมาณ ๑๖.๓๐ น.
        ๓.๒ ขอให้ผู้ไปเยี่ยมแต่งกายสุภาพให้เกียรติหน่วยฝึก ไม่นุ่งสั้นแต่งโป๊ อุจาดสายตา 

สิ่งของจำเป็นห้วงฝึกภาคสนาม

รายการสิ่งของที่นำไปใช้ในการฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑. ชุดฝึกพร้อมหมวก
๒. บัตรประจำตัว นศท.
๓. ผ้าห่มนอนและเสื้อกันหนาว
๔. ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขาวม้า
๕. เสื้อคอกลมสีกากีแกมเขียวหรือสีดำ
๖. กางเกงกีฬา
๗. ถุงเท้า ๓ คู่
๘. รองเท้าผ้าใบ
๙. กางเกงชั้นในอย่างน้อย ๓ ตัว
๑๐. รองเท้าฟองน้ำ
๑๑. เชือกไนลอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. ยาว ๔ เมตร (ผูกเต็นท์) ทุกคนต้องนำไป
๑๒. ขันอาบน้ำ, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, ผงซักฟอก
๑๓. แปรงขัดรองเท้า, ยาขัดรองเท้า
๑๔. เข็มเย็บผ้า, ด้ายเย็บผ้า
๑๕. ช้อนรับประทานอาหาร
๑๖. ยารักษาโรค / ยาประจำตัวของ นศท.
๑๗. ไฟฉายพร้อมถ่าน
๑๘. สมุดพก, ปากกา
๑๙. กระดาษชำระ ๑ ม้วน
๒๐. ยากันยุงชนิดทาตัว
๒๑. ผ้าปูรองนอนและมุ้ง
๒๒. ผ้าสามเหลี่ยมสีดำ
๒๓. ไปรษณียบัตรพร้อมชื่อที่อยู่ของตนเองในช่องผู้รับคนละ ๑ ใบ (ชั้นปีที่ ๓ ชาย)
๒๔. ยากำจัดแมลง, มด, ปลวก
๒๕. กระเป๋าเป้สะพาย (เน้นสีดำ, น้ำเงิน)
๒๖. น็อตเหล็กตัวผู้ (มีหัว) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
๒๗. ที่อุดหูป้องกันเสียงในการยิงปืน (เอียปลั๊ก) เฉพาะปี ๓ 


หมายเหตุ : สิ่งของต้องห้าม ห้ามนำไปเด็ดขาด
                   ๑. โทรศัพท์มือถือ
                   ๒. ของมีคมหรืออาวุธทุกประเภท
                   ๓. สิ่งเสพติดทุกชนิด

                   ๔. ของมีค่า เช่น สร้อยคอ, แหวน ทองคำ เป็นต้น
แจ้ง นศท. ชั้นปีที่ ๒-๓
         กำหนดฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑. นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. นศท.ชั้นปีที่ ๒ ชาย ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. นศท.ชั้นปีที่ ๒ หญิง ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. นศท.ชั้นปีที่ ๓ หญิง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กำหนดฝึกภาคสนาม

แจ้งกำหนดฝึหภาคสนาม ปีการศึกษา 2557
   1. ชั้นปีที่ 3 ชาย      ผลัดที่ 1  วันที่ 13-17 มกราคม 2558
   2. ชั้นปีที่ 2 ชาย     ผลัดที่ 8  วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557
   3. ชั้นปีที่ 2 หญิง    ผลัดที่ 6   วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2558
   4. ชั้นปีที่ 3 หญิง    ผลัดที่ 7  วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์  2558